Forside
Forsikringsmæssig Risikoinspektion
Risikoanalyse og -vurdering
Operativ Risikostyring
Indbrudssikring
Risikoanalyseskema Kommuner/Regioner
Risikostyring
Risiko Info
Forsikringsmæssig Værdiopgørelse
Forsikringsmæssig Skadesopgørelse
Alarm-, beredskabs & katastrofeplan
Referencer
Kontakt
Kunde-login
Risiko spørgsmål
Risici
Risiko Revision
Miljørisici
  • Listevirksomhed
  Regler
Bachs Slots Vine
IT Administrator

Godkendelsesordning for listevirksomheder

Den 1. januar 2007 trådte en ny godkendelsesbekendtgørelse i kraft, der fastsætter,hvilke virksomheder de statslige miljøcentre skal godkende, og hvilke kommunerne skal godkende.

 

Med den tidligere ændring af bekendtgørelsen skete der pr. 1. januar 2005 en forenkling af arbejdet med virksomhedernes miljøgodkendelse. Fra denne dato er langt størstedelen - godt 5.000 - godkendelsespligtige virksomheder overført til et nyt, forenklet godkendelsessystem, hvor kravene til oplysninger i ansøgningsfasen sænkes i forhold til i dag.

 

Der kommer branchebilag med standardvilkår for en række af de brancher, der er overført til det forenklede godkendelsessystem. Standardvilkårene er repræsentative og baseret på den bedste tilgængelige teknik for branchen. Den hidtidige godkendelsesordning er kun opretholdt for en mindre del af virksomhederne - ca. 1.600 - nemlig IPPC-virksomheder, virksomheder omfattet af VVM-direktivets bilag 1 samt virksomhedstyper i øvrigt med et mere betydeligt forureningspotentiale.

 

Der er ca. 150 godkendelsespligtige risikovirksomheder og disse reguleres også efter risikobekendtgørelsen.

 

Branchebilag med standardvilkår

Miljøstyrelsen udarbejder standardvilkår for godt 20 brancher, der er overført til det forenklede godkendelsessystem.

 

Standardvilkår trådt i kraft eller i høring

Standardvilkår under udarbejdelse

 

Standardvilkårene udarbejdes af Miljøstyrelsen i samarbejde med de respektive brancher og myndigheder. Standardvilkårene omhandler virksomhedernes indretning og drift, emissions- grænseværdier for væsentlig luftforurening samt vilkår om egenkontrol.

 

Hvert sæt standardvilkår indsættes, efterhånden som det bliver færdigt, som et afsnit i bilag 5 til godkendelsesbekendtgørelsen. Hvert afsnit indeholder ud over vilkårene de præcise oplysninger, der kræves for ansøgninger inden for den pågældende branche.

 

Standardvilkårene udarbejdes, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene baseres på den bedste tilgængelige teknik inden for branchen.

 

Standardvilkårene er udarbejdet, så de dækker alle nødvendige vilkår, bortset fra vilkår om støj og spildevand og evt. lugtgrænseværdier incl. egenkontrolvilkår for disse parametre.

 

Hvis virksomheden giver anledning til forurening, der ikke er beskrevet under anvendelsesområdet i det relevante afsnit i bilag 5, skal godkendelsen suppleres med de nødvendige krav. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis der til virksomheden er knyttet et energianlæg. I så fald skal der fastsættes de nødvendige vilkår i forhold til energianlægget i overensstemmelse med luftvejledningens kapitel 6.

 

Det er ikke altid muligt at udfylde alle standardvilkår på forhånd, f.eks. fordi et vilkår kan afhænge af produktionens størrelse på den konkrete virksomhed, eller fordi kravene fremgår af andre bekendtgørelser.

 

I disse tilfælde er der gjort opmærksom på, at et vilkår skal udfyldes ud fra en konkret vurdering, eller at der skal indsættes krav fra andre bekendtgørelser. Sådanne vilkår er sat i kantede paranteser og indeholder f.eks. en henvisning til de relevante bestemmelser i andre bekendtgørelser eller en forklaring på, hvordan vilkåret skal udfyldes.

 

Et eksempel herpå er vilkår, der omhandler olietanke. Med ændringen af olietankbekendtgørelsen, der trådte i kraft den 6. juli 2005, gælder kravene til overjordiske olietanke som minimumskrav for tanke på liste- virksomheder.

Det betyder, at de relevante krav i olietankbekendtgørelsen skal indsættes i forbindelse med meddelelsen af godkendelsen, i det omfang den pågældende virksomhed har olietanke. Det samme gælder for virksomheder, der ikke er omfattet af standardvilkår. Læs mere på Olietankbekendtgørelsen (fra www.retsinfo.dk).

 

Godkendelsesmyndighederne er forpligtede til at bruge standardvilkårene på bilag 5 virksomheder. En virksomhed er omfattet af bilag 5, hvis virksomhedens aktiviteter er omfattet af et eller flere listepunkter, der både er nævnt i bilag 2 og bilag 5 og hvis virksomhedens aktiviteter i øvrigt er omfattet af beskrivelsen under "Anvendelsesområde" i et eller flere afsnit i bilag 5, dvs. at virksomheden har de aktiviteter eller anvender de processer / metoder, der er beskrevet.

 

Standardvilkårene skal anvendes ved udarbejdelse af nye godkendelser eller ved revision af allerede meddelte godkendelser.

 

Bemærk dog, at godkendelsesmyndighederne kun er forpligtet til at anvende standardvilkårene på verserende sager-  dvs. ansøgninger der er indkommet inden standardvilkårene er trådt i kraft, hvis der ikke kan træffes afgørelse om godkendelse inden for de første to måneder efter standardvilkårenes ikrafttræden.

 

Standardvilkår trådt i kraft eller i høring

For nedenstående listepunkter er standardvilkårene enten trådt i kraft, eller de er eller har været sendt i ekstern høring. Færdige standardvilkår findes i særskilte afsnit i bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen, for en række brancher er bilagene dog kommet til at ligge i en ændringsbekendtgørelse. Disse brancher er fremhævet nedenfor:

 

A 203 (A 9) Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet fra anlægget overstiger 10.000 normal m3 pr. time. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af J 104. Se godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, afsnit 5. Høringssvar vedr. udkast til standardvilkår

 

A 205 (A 11) Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1000 m2 eller derover. Se godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5,afsnit 14. Høringssvar vedr. udkast til standardvilkår

 

B 202 (B 2) Cementstøberier, betonstøberier og betonblanderier med en produktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år. Se godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, afsnit 8. Introduktion til produktion og aktiviteter på betonvirksomheder Høringssvar om udkast til standardvilkår


C 202 (C 4) Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer. Se godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, afsnit 9. Høringssvar om udkast til standardvilkår

 D 207 (D 9) Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af flourplast, pressestøbning eller fiberarmering af hærdeplast med et forbrug på plastmateriale på mere end 100 kg pr. dag
Se godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5,
afsnit 15. Høringssvar om udkast til standardvilkår

 

E 207 (E 7) Foderstofvirksomheder med en kapacitet på mindst 6 tons per time. Grønttørring og grøntpilleproduktion. Trætørring og træpilleproduktion Se godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, afsnit 10. Høringssvar om udkast til standardvilkår

 

G 201 (G 2) Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW Se godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, afsnit 2. Introduktion til gasmotorbekendtgørelsen og standardvilkår for G 201- og G 202- virksomheder. Gasmotorbekendtgørelsen (på Retsinformations hjemmeside). Høringssvar vedr. udkast til standardvilkår

 

G 202 (G 3) Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet indfyret effekt på mellem 1 og 5 MW

Se godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, afsnit 3. Introduktion til gasmotorbekendtgørelsen og standardvilkår for G 201- og G 202- virksomheder. Gasmotorbekendtgørelsen (på Retsinformations hjemmeside) Høringssvar vedr. udkast til standardvilkår

 

H 201 (H 1) Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dog undtaget lukkede øvelsespladser på køretekniske anlæg, der udelukkende benyttes til den indledende praktiske køreundervisning Se godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 afsnit 4. Introduktion til standardvilkår for H 201-virksomheder Vejledning om støj til motorsportsbaner (på www.mst.dk) Høringssvar vedr. udkast til standardvilkår

 

J 202 (J 4) Krematorieanlæg. Se godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, afsnit 11. Høringssvar vedr. udkast til standardvilkår. Se også indlæg fra branchen om krematorieanlæg Aftale med Kirkeministeriet om eksisterende krematorier

 

K 203 (K 1c) Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald, jf. punkterne R12 og R13 i bilag 6 B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsens forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, bortset fra de under punkterne K209, K210, K211 og K 212 nævnte anlæg. Se godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, afsnit 6. Læsevejledning til standardvilkår for K 203 virksomheder Høringssvar vedr. udkast til standardvilkår

 

K 209 (K 4) Autoophugning (autogenbrug) Se godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, afsnit 1. Læsevejledning til standardvilkår for K 209-virksomheder: Autoophugning Høringssvar vedr. udkast til standardvilkår

 

K 211 (K 5) Containerpladser og genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder, jf. punkterne R12 og R13 i bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3. Se godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, afsnit 7. Høringssvar vedr. udkast til standardvilkår

 

K 212 (K 5) Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald, eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr jf. § 3, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B samt D14 og D15 i Bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons per dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3 bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg. Se godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, afsnit 12. Høringssvar vedrørende udkast til standardvilkår. Notat:Hvilke aktiviteter er omfattet af listepunkt K 212.

K 213 (K 6) Anlæg for oplagring, behandling eller oparbejdning af husdyrgødning, herunder husdyrgødningskomposteringsanlæg og biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af animalsk eller vegetabilsk affald, herunder husdyrgødning og slagteriaffald, på 30 tons pr. dag eller derover Se godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5, afsnit 13. Høringssvar vedrørende udkast til standardvilkår Introduktion til standardvilkår for K213 Karakteristik af branchen K213

 

Standardvilkår under udarbejdelse

For følgende listepunkter er der planlagt eller igangsat arbejde med standardvilkårene m.h.p. senere udsendelse i ekstern høring.

 

D 208 (D 10) Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere ned 5 tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end 5 tons pr. dag.

 

E 202 (E 2) Virksomheder, der foretager trykimprægnering af træ.

 

E 215 (E 9) Virksomheder, der foretager vacuum- og/eller dypimprægnering af træ eller overfladebehandling af træ, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time. Bortset fra virksomheder, der er omfattet af J 104.

 

F 207 (E 7) Anlæg til fremstilling af foder til pelsdyravl.

 

K 206 (K 2d) Anlæg der nyttiggør ikke farligt affald efter en af metoderne R1 – R11, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen, bortset fra de under K 209 – K 215 nævnte anlæg.

 

K 214 (K 8b) Komposteringsanlæg i øvrigt med en kapacitet for tilførsel af affald på 100 tons pr. år eller derover bortset fra husdyrgødning.

  

Kilde: Miljøstyrelsen