Forside
Forsikringsmæssig Risikoinspektion
Risikoanalyse og -vurdering
Operativ Risikostyring
Indbrudssikring
Risikoanalyseskema Kommuner/Regioner
Risikostyring
Risiko Info
Forsikringsmæssig Værdiopgørelse
Forsikringsmæssig Skadesopgørelse
Alarm-, beredskabs & katastrofeplan
Referencer
Kontakt
Kunde-login
Risiko spørgsmål
Risici
Risiko Revision
• Miljørisici
  Listevirksomhed
  Regler
Bachs Slots Vine
IT Administrator

Miljøansvarsloven

 

Med virkning fra 1. juli 2008 er EU's miljøansvarsdirektiv ved Folketingets vedtagelse af lovforslagene 118 og 119 implementeret i dansk lovgivning.

 

Formål

Miljøansvarsdirektivets formål er at forebygge og afhjælpe fremtidige miljøskader, det vil sige betydelige skader på naturressourcerne jord, vand og beskyttede arter og naturtyper. Implementering af direktivet har været forsinket i størstedelen af medlemslandene, herunder Danmark.

 

Princip

Det grundlæggende princip i direktivets regler er, at den, der er ansvarlig for erhvervsmæssige aktiviteter, der indebærer en risiko for miljø eller natur, også skal være ansvarlig for de miljøskader, som sker som følge af disse aktiviteter. Der er som udgangspunkt tale om et ubetinget ansvar.

 

Resumé Lov 118 - om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love

Loven gennemfører - sammen med lovforslag nr. L 119 (miljøskadeloven) - hovedparten af miljøansvarsdirektivet, der skulle være implementeret senest den 30. april 2007.

 

Loven skal sikre, at miljøskader på beskyttede arter og internationale naturbeskyttelsesområder, på vandmiljøet og på jorden forebygges og afhjælpes af skadevolder.

 

Loven indebærer bl.a., at den ansvarlige for en erhvervsaktivitet, som forvolder en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade på jord, vand eller beskyttede arter og internationale naturbeskyttelsesområder, skal forebygge eller afhjælpe miljøskaden og afholde alle omkostninger hertil på grundlag af et ubetinget ansvar.

 

Lovforslaget er en delvis genfremsættelse af lovforslag nr. L 175 fra folketingsåret 2006-07.

 

Resumé Lov 119 - om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)

Loven gennemfører - sammen med lovforslag nr. L 118 (implementering af miljøansvarsdirektivet) - hovedparten af miljøansvarsdirektivet, der skulle være implementeret senest den 30. april 2007.

 

Loven skal sikre, at miljøskader på beskyttede arter og internationale naturbeskyttelsesområder, på vandmiljøet og på jorden forebygges og afhjælpes af skadevolder.

 

Loven gennemfører direktivets miljøskadebegreb og krav til forebyggelse og afhjælpning af miljøskader på vand og på beskyttede arter og internationale naturbeskyttelsesområder.

 

De danske afhjælpningskrav for miljøskade på jord opretholdes, da de er videregående.

 

Lovforslaget er en delvis genfremsættelse af lovforslag nr. L 176 fra folketingsåret 2006-07.

 

Ansvar

Implementeringen af EU’s miljøansvarsdirektiv har medført et øget ansvarsgrundlag samt ”forureneren betaler” princippet.

 

I nogle europiske lande indføres der endvidere et krav om finansiel garanti.

 

Det er derfor vigtigere end nogensinde at få mere information om, hvad der er på spil for jeres kunder.

 

Biodiversitetsskade

Miljøskader på beskyttede arter og naturlige habitater, som følge af et forureningsudslip. Omkostninger til at genudsætte arten og genoprette habitatområdet.

 

Oprydning på egen grund

En pludselig eller gradvis forurening, der rammer jord, vand og / eller luft. Dækning for oprydningsomkostninger på både egen og tredjemands grund.

 

Gradvis forurening

Dækning for tab som skyldes gradvis forurening, f.eks. gentagne spild, luftforurening over en længere periode og påvirkning af grundvand. Igennem grundvandet kan naboejendomme også blive forurenet, herunder f.eks. via drikkevandsboringer, ødelagte afgrøder osv.

 

Reglerne træder i kraft den 1. juli 2008. Det vil medføre ændringer i kommunernes sagsbehandling og stille krav til kommunerne om, at de forholder sig aktivt til de nye regelsæt.

 

Det er værd at være opmærksom på de nye regler, hvor kommunerne via forsyningsaktiviteter selv er potentielle forurenere.

 

Spørgsmål:

Er kunderne beskyttet mod det ansvar, der følger af EU's nye miljøansvarsdirektiv?

 

Er kunderne klar og dækkret i forbindelse med den obligatoriske finansiel garanti?

 

Kender kunderne begrænsningerne i den traditionelle forsikringsløsning?

 

Rådgivning

Kontakt Nordic Risk Consulting for yderligere oplysninger.

 

Afdækning

Flere forsikringsselskaber kan afdækker disse ansvarsrisici.