Forside
Forsikringsmæssig Risikoinspektion
Risikoanalyse og -vurdering
Operativ Risikostyring
Indbrudssikring
Risikoanalyseskema Kommuner/Regioner
Risikostyring
Risiko Info
Forsikringsmæssig Værdiopgørelse
Forsikringsmæssig Skadesopgørelse
Alarm-, beredskabs & katastrofeplan
Referencer
Kontakt
Kunde-login
Risiko spørgsmål
Risici
• Risiko Revision
Miljørisici
Bachs Slots Vine
IT Administrator

5.1 Risiko Revision (RR)

  

5.1.1 Indledning

Det er nu muligt at få udført en Risiko Revision med udgangspunkt i jeres virksomheds forsikringsværdier, policeklausuler og eksisterende risici set i forhold til § 40, §45 og § 51 jf. forsikringsaftaleloven (FAL).

 

Formålet med denne Risiko Revision er at skabe værdi for virksomheden, så man kan undgå ubehagelige økonomiske hændelser og manglende erstatning ved en skadeshændelse på en tingskadepolice.

 

5.1.2 Hvad er forsikringsaftaleloven (FAL) eller lov om forsikringsaftaler?

Denne lov finder anvendelse på forsikringsaftaler, der indgås med forsikringsaktieselskaber, gensidige forsikringsselskaber eller andre selskaber og institutioner der driver forsikringsvirksomhed.

 

5.1.3 Hvad er forsikringsværdier?

Forsikringsværdier er de værdier man har oplyst til forsikringsselskabet eller de værdier man ønsker forsikret. Dette gælder i alle tilfælde på nær bygningsbrand, hvor der stor set altid anvendes begrebet med forsikring til fuld- og nyværdi.

 

5.1.4 Hvad er policeklausuler?

Policeklausuler er forsikringsselskabets forbehold der er indsat i policen. Disse klausuler er gældende for forsikringsdækningen ved en skadeshændelse på den pågældende police og nævnte dækningsomfang.

 

5.1.5 Hvad er eksisterende risici?

De eksisterende risici, er de risici informationer forsikringsselskabet er blevet gjort bekendt med ved indtegningen af virksomheden.

 

5.1.6 FAL § 40: Underforsikring:

Er forsikringssummen lavere end den forsikrede interesses værdi, hæfter selskabet kun efter forholdet mellem forsikringssummen og den nævnte værdi.

 
5.1.7 FAL § 45:Fareforøgelse:

Stk. 1. Bliver med den sikredes vilje en i policen bestemt angivet fareomstændighed således ændret, at selskabets risiko derved forøges udover, hvad der ved aftalens afslutning kan antages at være taget i betragtning, er selskabet fri for ansvar, hvis det ikke ville have overtaget forsikringen, såfremt de ved ændringen hidførte forhold havde foreligget, da aftalen blev afsluttet.

 

Stk. 2. Må det antages, at selskabet ville have tegnet forsikringen, men på andre vilkår, hæfter det således, som det mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, om fareforøgelsen havde været det bekendt. Ville selskabet ved genforsikring i videre omfang have begrænset sit ansvar for egen regning, nedsættes erstatningen i samme forhold.

 

Stk. 3. Ved søforsikring og anden transportforsikring samt garantiforsikring gælder i stedet for den i stk. 2 nævnte regel, at selskabet kun er ansvarligt i det omfang fareforøgelsen har været uden indflydelse på forsikringsbegivenhedens indtræden eller skadens størrelse.

 

5.1.8 FAL § 51: Sikkerhedsforholdregler:

Stk. 1. Er der i forsikringsaftalen givet pålæg om forholdsregler, der før forsikringsbegivenhedens indtræden skal iagttages for at forebygge denne eller formindske skadens omfang, og har den sikrede eller nogen, hvem det påhviler at påse forskrifternes gennemførelse, gjort sig skyldig i forsømmelse med hensyn til overholdelsen af sådant pålæg, har den sikrede kun krav mod selskabet, når og for så vidt det må anses godtgjort, at forsikringsbegivenhedens indtræden eller omfang ikke skyldes overtrædelse af disse forskrifter.

 

Stk. 2. Vidner undladelsen af at efterkomme forskrifterne om en forsømmelighed, som lader befrygte, at forskriften også i fremtiden vil blive overtrådt, eller er der i øvrigt grund til at befrygte, at nye overtrædelser vil finde sted, kan selskabet opsige aftalen med en uges - hvis forsikringstageren har bopæl i Grønland, en måneds - varsel.

 

Stk. 3. Aftale, der går ud på i videre omfang end angivet at fritage selskabet for ansvar, når sådanne forskrifter overtrædes, er uden retsvirkning.

 

§ 51, stk. 2 er ophævet ved lov nr. 434 af 10.06.2003 fra d. 01.07.2004.

5.2 Forsikringsværdier

I dette afsnit gennemgås eksisterende tingskadepolice med forsikringsværdier. Afsnittet opdeles i følgende områder:

 

Bygningsforsikring med restværdiforsikring, dagværdiforsikring eller sumforsikring samt dækning for lovliggørelse.

 

Løsøreforsikring med maskiner / inventar og lagerværdier.

 

Driftstabsforsikring med dækningsperiode og meromkostninger og driftstabsmæssige afhængigheder.

 

Maskinkaskoforsikring / maskinkaskodriftsforsikring.

 

De øvrige forsikringsmæssige forsikringsbetingelser og andre forsikringsmæssige policetekster gennemgås ikke.

 

5.3 Policeklausuler

De i police nævnte klausuler eller forbehold gennemgås. Det kan f.eks. være klausuler vedr. indbrudssikring, aut. sprinkler- og brandalarmeringsklausuler, varmt arbejde, termografering, oplag af og anvendelse af brandfarlige væsker og stoffer.

 

5.4 Eksisterende risici

Dette er risici, som forsikringsselskabet er blevet gjort bekendt med ved indtegningen eller i policeperioden. Disse risikooplysninger kan komme for virksomheden selv eller fra risici man har forevist eller fortalt forsikringsselskabet ved besøg på virksomheden eller risikooplysninger virksomhedens forsikringsrådgiver/forsikringsmægler er blevet gjort bekendt med og videreformidlet til forsikringsselskabet ved indtegningen af policen eller ved den løbende ajourføring af virksomhedens drift og aktivitet i policeperioden.

 

5.5 Andre ikke nævnte risici

I dette afsnit omtales de risici der eksistere på virksomheden og som ikke er nævnt i policen og som forsikringsselskabet eller forsikringsmægleren er blevet gjort bekendt med.


5.6 Eksempel på en risiko revision

En Risiko Revision tager udgangspunkt i følgende:

 

Skriftligt aftale om en Risiko Revision, gennemgang af virksomhedens forsikringsmæssige værdier og policeklausuler, rundgang på virksomheden ifm virksomhedens aktiviteter samt nuværende risici.

 

Efterfølgende udarbejdes en rapport med konklusion set i forhold til forsikringsværdier, policeklausuler og risici.

 

Indhold

Forsikringsværdier

De emner der gennemgås kan være følgende: Størrelsen på lovlighedsgørelsesdækningen og restværdidækning, forsikringsdækning ifm udv. anlæg gennemgås, dækningsperioden for driftstab diskuteres etc.

 

Policeklausuler

Af eksempler kan være krav om årlig termografering, varmt arbejde instruks, oplag af brandfarlige væsker / luftarter i produktionen, etablering af indbrudssikring til et bestemt sikringsniveau etc.

 

Eksisterende risici

Der foretages en rundgang på virksomheden – typisk af 1 til 2 times varighed alt efter størrelse på virksomheden for verifikation af de enkelte risici.

 

Andre ikke nævnte risici

Eksisterende risici noteres ifm rundgangen. Disse risici sammenholdes med policedækningen og klausuler. Dette kan f.eks. være, at der i perioder foretages sprøjtelakering eller i mindre grad sker træbearbejdning i virksomhedens bygninger eller der forekommer større oplag af F-gas flasker.

 

Konklusion

Der udarbejdes en rapport der tager udgangspunkt i virksomhedens risiko, forsikringsmæssige klausuler set i forhold til de nævnte FAL paragrafer.

 

Nordic Risk Consulting

Telefon: + 45 23 42 72 12

E-mail:jbl@nordicrisk.dk

www. nordicrisk.dk