Forside
Forsikringsmæssig Risikoinspektion
Risikoanalyse og -vurdering
Operativ Risikostyring
Indbrudssikring
Risikoanalyseskema Kommuner/Regioner
Risikostyring
  Beskyttelse af aktiver
  • Risikostyring - Hvorfor?
  Total risiko
  Selskabsstyring
  Sikringsniveauer
  Total Risiko Styring
  Risk Management ISO 31000
Risiko Info
Forsikringsmæssig Værdiopgørelse
Forsikringsmæssig Skadesopgørelse
Alarm-, beredskabs & katastrofeplan
Referencer
Kontakt
Kunde-login
Risiko spørgsmål
Risici
Risiko Revision
Miljørisici
Bachs Slots Vine
IT Administrator

Risikostyring - Hvad så? 

Styring af virksomhedernes risici er underlagt stigende opmærksomhed fra forsikringsselskaberne og reassuranceselskaberne.

Fokus på risikostyring er blevet et vitalt emne i forbindelse med ajourføring og fornyelse af danske og udenlandske virksomheders forsikringsprogrammer. Denne øget bevågenhed på risikostyring er blevet optimeret, som følge af et øget pres på reassurancemarkedet i forbindelse med tingskade- forsikring.

 

Forsikringsoplysningens brandstatistik fra 1999 til 2000 viser stigning i skader på erhvervsforsikringer på 10,8% og 23,6% i erstatnings-udbetalinger. Et niveau, der efter flere års nedgang, er på samme niveau som i 1996.

 

På grund af ikke tilfredsstillende lønsomhed kommer presset fra forsikringsselskaberne, hvor lønsomheden (skader og administration) skal forbedres og ned under 100%.

 

Ved store risici vil dette påvirke forsikringsraterne i opadgående retning. Presset er lagt på forhøjelser af forsikringsraterne og accept af større egne selvrisiko. Flere erhvervsvirksomheder må acceptere forhøjelser på mellem 25% til 50%, ja endda nogle helt op til en stigning på mellem 75% og 100%.

 

For de virksomheder, der kan dokumentere god styring af deres risici, kan man minimere præmiestigning. I den forbindelse er en dokumenteret risikostyring af meget store forsikringsværdier en nødvendighed og vil være direkte målbart i forsikringsbudgettet fremover.

 

De virksomheder der har interesse i eller ønsker en minimering af den forventede præmiestigning må acceptere større selvrisiko – et større egen selvrisiko - der nødvendigvis vil kræve en større egen bevågenhed på skader under egen selvrisici. Disse vil være direkte målbare i regnskaberne.

 

Dette gælder i mindre grad enkeltstående specielle skadestyper, men i langt større grad frikvenssskader – skadestyper som i længden ikke kan accepteres. Dette er endnu en væsentlig grund til at ofre ressourcer på risikostyring.

 

Som samlet resultat af ovennævnte bør den enkelte forsikringsansvarlige være sine risici bekendt. Uanset om man vælger at betale væsentlige højere forsikringsrater og egen større selvbehold, vil konsekvensen resultere i øget forsikringsomkostninger. De samlede totale risiko-omkostninger vil naturligt stige.

  

Det eneste fornuftige er, at øge fokus på risikostyring. Resultatet vil være direkte målbart og give større trygheds for virksomhedens værdier og dens fortsatte aktiviteter. De acceptable skadesomkostninger bliver sat under økonomisk pres. Der vil med rette blive sat fokus på ukontrollable risici, der ikke vil eller kan accepteres af virksomhedens ledelse.

 

Denne fokus på risikostyring er ikke altid lige velkommen- dels er den dyr og dels kræver den flere personlig ressourcer .

 

Hvordan kan man så dokumenter dette øget bevidsthed uden det kommer til at fylde for meget rapportmæssigt – ja, en enkelt og simpel rapportform med de relevante risikooplysninger jf. vores Tingsskade Risikorapport og vores Risk Management Resumé med en Sikrings-og sikkerheds-vurdering.

 

Tingsskade Risikorapporten fokusere tillige på virksomhedens skades-scenarium indenfor tingsskadesforsikring med en PML og en EML vurdering. Forskellen mellem disse to værdier er netop dokumentation på egen risikstyring.

 

PML værdien giver et mere tydeligt billede af, hvordan virksomheden har sikret sig mod uventede og uforudsigelige skadeshændelser.

 

En EML værdi vil med stor sandsynlighed ligge på mellem 50% til 100% af virksomhedens forsikret aktiver og driftstabsinteresse, hvormed en PML værdi med den rette rissikostyring vil være på mellem 10% og 50% af virksomhedens aktiver og driftstabsinteresse.

 

Det er netop disse tabssenarium der er fokus på i forbindelse med selskabernes vurdering og fastsættelse af en forsikringsrate.
Risikostyringen der danne grundlag for en PML fastsættelse, vil derfor være et stort aktiv for de respektive erhvervsvirksomheder. Dette vil altså være direkte økonomisk målbart i regneskaberne med sikring af de enkelte driftsaktiver og de fortsatte aktiviteter.

 

Dette vil tillige medvirke til at fastholde de enkelte medarbejder, som er en med til at drive virksomheden.
Risikostyring er derfor en væsentlig konkurrenceperimeter.

 

Sikring og sikkerhed er en konkurrenceperimeter ikke kun når det går ud over ”naboen” / konkurrenten, men især for ens egen virksomhed. Dette gælder også i forbindelse med virksomhedens medarbejder som følge af en skadeshændelse. Fokus på risikostyring kan afhjælpe og minimere at sikring og sikkerhedsforhold optræder som en direkte eller indirekte konkurrenceperimeter virksomhederne imellem.

 

 

© Nordic Risk Consulting / oktober 2004